! Kootusti tietoa!

Seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus?...

Seksuaalisuus on laaja käsite, jota voidaan määritellä monin eri tavoin. Yksinkertaistettuna voidaan kuvata, että seksuaalisuus on se, mitä me olemme, ja seksi sitä mitä me teemme.

Maailman terveysjärjestö (WHO) on määritellyt seksuaalisuuden seuraavasti: ”Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä kaikissa elämän vaiheissa ja se käsittää sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuoliroolit, seksuaalisen suuntautumisen, erotiikan, mielihyvän, seksuaaliset suhteet ja lisääntymisen”.

Seksuaalinen suuntautuminen

Seksuaalinen suuntautuminen kertoo siitä, kehen ihminen ihastuu, rakastuu, tuntee emotionaalista tai seksuaalista vetovoimaa. Ihminen määrittelee seksuaalisen suuntautumisensa yleensä tunteiden kohteen ja oman sukupuolen pohjalta, mikä ei tee siitä aina yksiselitteistä asiaa.

Seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus on käsite, jolla viitataan koko siihen suuntautumisten kirjoon, mitä ihmisillä on. Seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuteen kuuluvat niin homous, lesbous, biseksuaalisuus, panseksuaalisuus kuin heterous, sekä muut tavat määritellä seksuaalista suuntautumista.

Seksuaalikäyttäytyminen

Seksuaalikäyttäytyminen ja seksikumppanien sukupuoli ei kuitenkaan määrittele seksuaalisen suuntautumisen identiteettiä. Vaikka joku kiinnostuu ja harrastaa seksiä samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa, voi kyseisen henkilö silti identifioitua heteroksi. Ihmisellä itsellään on oikeus määritellä itsensä oikeaksi kokemallaan tavalla tai jättää kokonaan määrittelemättä.

Heteronormatiivisuus

Heteronormatiivisen ajattelutavan mukaan ihmiset jakautuvat kahteen sukupuoleen, jotka ovat kiinnostuneita toisistaan. Heteronormatiivisuus tekee kaikki muut identiteetit ja romanttisten suhteiden muodot näkymättömiksi, esittäen ja olettaen vain ihmissuhteita ja perheitä, jotka koostuvat miehestä ja naisesta.

Homottelu eli homo-sanan käyttö haukkumasanana viestittää, että homous/lesbous/biseksuaalisuus on ei-toivottua ja vähempiarvoisempaa kuin heterous. Jotkut pojat ja miehet rakentavat maskuliinisuuttaan kehittämällä vastakkainasettelua ”heikompia” ryhmiä kohtaan. Joskus homoseksuaalisuus tuomitaan jopa vihamielisesti oman miehisyyden korostamiseksi.

Tällöin puhutaan homofobisista reaktioista. Taustalta voi löytyä myös pelkoa seksuaalisuuden eri muotoja kohtaan. Tämä voi tapahtua myös itsessään homoseksuaalisia piirteitä tunnistavalle henkilölle. Homofobinen käyttäytyminen vahvistaa heteronormia ja saa ei-heterot todennäköisesti vaikenemaan omasta seksuaalisesta suuntautumisestaan.

”Kaapista ulostulo”

”Kaapista ulostulo” tarkoittaa sitä, että heteronormatiivisuuden takia ei-heterot joutuvat jatkuvasti miettimään omasta identiteetistä kertomista. Heteronormi näkyy oletuksena siitä, että kaikki ovat heteroita. Jos ei ole hetero, on suuntautumisestaan siksi kerrottava aina uudestaan ja uudestaan. Kaapista tulosta tulee normin takia asia, jota pitää miettiä uusia ihmisiä kohdatessaan. Heteronormi tarkoittaa sitä, että heteroiden ei tarvitse tulla kaapista, sillä heterous on oletusarvo. Tästä poikkeavat joutuvat miettimään, miten he kertoisivat itsestään ja elämästään. Ihmisten ja suhteiden moninaisuus otetaan parhaiten huomioon niin, että ei oleteta kaikkien olevan samanlaisia. Se tarkoittaa herkkyyttä sille, että kaikki eivät identifioidu heteroiksi. Se on kunnioitusta jokaisen omaa seksuaalista suuntautumista ja identiteettiä kohtaan. Tukea ja lisää tietoa aiheesta löydät Sinuiksi-hankkeen nettisivuilta.

Julkaistu: 25.1.2016
Pysyvä linkki tähän kysymykseen

Sukupuolen moninaisuus?...

Sukupuoli on moninainen ilmiö, jota voidaan tarkastella useista eri näkökulmista. Geneettisen, anatomisen ja hormonaalisen näkökulman lisäksi sukupuoli voidaan nähdä kulttuurisena ja sosiaalisena, psyykisenä ja juridisena seikkana. Sukupuolta ensisijaisesti määrittävä tekijä tulisi olla ihmisen oma kokemus itsestään: mitä itse tunnen olevani.

Sukupuolen moninaisuus termillä pyritään tuomaan näkyväksi sekä kyseenalaistamaan kaksijakoinen näkökulma sukupuoleen, sekä usein mustavalkoinen oletus mieheydestä tai naiseudesta ja sen, mitä nämä sanat merkitsevät.

Sukupuolen moninaisuus voi olla kehollista tai biologista, kuten esimerkiksi intersukupuolisuudessa. Moninaisuus voi koskea sukupuolen ilmaisua, tarvetta ja vapautta ilmaista niin feminiinisiksi ja/tai maskuliinisiksi määriteltäviä piirteitään. Myös sukupuoli-identiteettti, sen kokemus ja sanoittaminen on moninainen. Oman sukupuolen voi määritellä esimerkiksi mieheksi tai naiseksi,  kaksisukupuoliseksi, sukupuolettomaksi, tai kaksinapaisen sukupuolikäsityksen välille/ulkopuolelle. Lue lisää täältä!

Sukupuolinormit

Sukupuolinormit rajaavat sitä, mitä pidetään sopivana eri sukupuolille. Sukupuolinormit vaikuttavat muun muassa tilojen, toiminnan ja sosiaalisuuden sukupuolittumiseen. Ne aiheuttavat erilaisia odotuksia sen mukaan, mitä sukupuolta ihmisten oletetaan edustavan; tytöiltä odotetaan herkkyyttä, kiltteyttä ja ulkonäkökeskeisyyttä, pojilta puolestaan rohkeutta, kilpailullisuutta ja kykyä peittää tiettyjä tunteita.

Sukupuolinormi on mukana kaikissa tilanteissa, joissa ihmiset kohtaavat. Siitä seuraa odotus, jonka mukaan ihmisen on käyttäydyttävä sukupuolelleen ”tyypillisellä” tavalla: feminiinisyyttä ja maskuliinisuutta ilmaistaan aina tietyllä tavalla. Normit tuottavat myös ahtaita rooliodotuksia, esimerkiksi miesten ja naisten kiinnostuksen kohteista, sosiaalisista tehtävistä tai vaikka seksuaalisuudesta.

Sukupuolen ilmaisu

Sukupuolen ilmaisu liittyy olemukseen, pukeutumiseen, kehonkieleen, eleisiin ja kielelliseen ilmaisuun, joilla ihminen ilmaisee sukupuoltaan ulospäin.  Sukupuolen ilmaisu on aina yksilöllistä, mutta silti joutua ristiriitaan ympäristön odotusten kanssa. Silloin seurauksena voi olla kiusaamista ja syrjintää.

Tiukka sukupuolijärjestelmä karsii kaikilta ominaisuuksia, joita pidetään tietylle sukupuolelle sopimattomana. Myös pojat ovat herkkiä ja tytöt riehakkaita. Kaikilla on sukupuolesta riippumatta maskuliinisia ja feminiinisiä puolia ja niiden ilmaisemisen tulisi olla turvallista.

Eri sukupuolten välisiin suhteisiin vaikuttaa vahvasti myös heteronormi, josta enemmän kappalessa Seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus.

Sukupuolivähemmistöt

Sukupuolivähemmistöillä viitataan yleensä transihmisiin (transsukupuoliset, transvestiitit ja muunsukupuoliset) ja intersukupuolisiin. Etuliitteet trans ja inter tulevat latinan kielestä; trans tarkoittaa ylittämistä ja toiseella puolella. Inter keskellä ja välissä olemista.  Latinan kielen etuliite cis puolestaan tarkoittaa samalla puolella olemista – siksi ns. sukupuolienemmistöstä puhuttaessa käytetään termiä cissukupuolinen.

Transfobia

Transfobia on vihaa, pelkoa, inhoa, vastenmielisyyttä tai syrjintää transihmisiä tai transihmisyyttä kohtaan. Transfobinen käyttäytyminen voi ilmetä syrjintänä tai jopa viharikoksena. Transfobia ei ole varsinainen fobia, vaan se on pikemminkin verrattavissa seksismin ja rasismin kaltaisiin ilmiöihin.

Sukupuolen korjaus(hoito)

Sukupuolen korjaus(hoito) tarkoittaa sitä, että ihminen saa hoitoa kehodysforiaan (kehon ja kehollisen kokemuksen ristiriita, vierauden tunne omaa kehoa tai joitakin sen piirteitä kohtaan) esimerkiksi hormonihoidon ja kirurgian keinoin vastaamaan omaa kehonkuvaa tai ei-toivottujen sukupuolen kehollisten piirteiden lieventämiseen ja poistamiseen, sekä juridisen vahvistuksen omaksi kokemalleen mies- tai naissukupuolelle.

Usein niin kutsutulla sosiaalisella korjauksella eli sillä, että ihminen tulee kohdatuksi ja arvostetuksi, pystyen toimimaan siinä sukupuolessa johon itsensä määrittelee, on ensijainen merkitys sukupuolen korjauksessa.

Moninaisuuteen liittyvät käsitteet ja termit elävät ja muuttuvat ajan kanssa. Tulkintoja ja kokemuksia eri termeistä on aina useampia ja ne kehittyvät ajan kanssa. Muun muassa Transtukipisteen sivuilla löytyy laajempi kooste sukupuolen moninaisuuteen liittyvästä sanastosta. Tukea ja lisää tietoa aiheesta löydät sinuiksi hankkeen nettisivuilta.

Julkaistu: 25.1.2016
Pysyvä linkki tähän kysymykseen

Tyttöjen murrosikä?  ...

Murrosiällä tarkoitetaan sitä elämän ja kasvun vaihetta, kun lapsen keho muuttuu nuoren kehoksi ja alkaa pikku hiljaa muistuttamaan aikuista. Murrosiän muutokset tapahtuvat yleensä muutamien vuosien aikana, ja murrosikä alkaa jokaisella eri aikaan. Tytöillä murrosikä alkaa kuitenkin hieman poikia aikaisemmin. Joskus murrosikä saattaa olla hyvin samanlainen kuin omilla vanhemmilla on ollut. Esimerkiksi, jos oma vanhempi on kehittynyt aikaisin, voi lapsellekin käydä samoin. Usein ne, joilla murrosikä alkaa kovin aikaisin tai myöhään, saattavat kokea huolta omasta kehostaan ja sen kehityksestä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että kehitys tapahtuu jokaisella omaan tahtiin eikä sellaista kuin ”normaali” murrosikä ole olemassa!

Mistä tiedän murrosiän alkaneen?

Tyttöjen murrosikä alkaa rintojen kasvulla yleensä noin 10-13- vuotiaana, mutta rintojen arkuutta voi esiintyä jo aikaisemminkin. Yleisesti ottaen kuitenkin jonkinlaisia rintojen kehitysmerkkejä pitäisi olla näkyvissä 13- vuotiaalla tytöllä. Valkovuoto on emättimen erittämää nestettä, jota alkaa usein erittyä samaan aikaan rintojen kasvun kanssa. Se merkitsee sitä, että tytön keho valmistautuu kuukautisten alkamiseen. Muutama vuosi rintojen kasvun alettua alkavat yleensä kuukautiset ja muut kehon muutokset. Kaikilla kasvu kuitenkin tapahtuu hyvin yksilöllisesti; vaikka monella kaverillasi olisi jo alkaneet kuukautiset ja sinulla ei, se ei ole merkki siitä, että kehityksesi olisi jotenkin epänormaalia. Lisää valkovuodosta ja kuukautisista voit lukea täältä.

Keho muutoksessa

Tyttöjen pituuskasvu alkaa yleensä jo ennen kuukautisten alkamista ja on tasaisempaa kuin pojilla. Kuitenkin ns. kasvupyrähdyksiä saattaa tulla, jolloin omat raajat saattavat kasvaa nopeasti ja olo tuntua kömpelöltä. Tämä kuitenkin tasoittuu ajan myötä. Tytöt myös kasvavat leveyssuunnassa ja painoa voi tulla useita kiloja vuoden aikana. Tämä johtuu lantion pyöristymisestä, rintojen kasvusta ja pakaroihin sekä reisiin kertyneestä rasvasta. Näin tyttö alkaa pikku hiljaa saamaan naisellisia muotoja, toiset enemmän ja toiset vähemmän.

Murroiässä tytön häpyhuulet kasvavat, tummuvat ja niihin tulee karvoitusta. Häpyhuulet ovat usein keskenään erikokoiset ja tämä on täysin normaalia. On tärkeää tutkia omia sukuelimiään peilin avulla, jotta tietää miltä ne näyttävät. Lisää naisten sukuelimistä voit lukea täältä.

Useita tyttöjä mietityttää murrosiässä rintojen koko. Rinnat kasvavat noin 3-5- vuotta, mutta aikuisenakin rintojen koko saattaa muuttua, mikäli paino kovasti vaihtelee (esim. raskauden aikana). Rinnat saattavat kehittyä keskenään eri tahtiin ja olla erikokoiset. On ihan tavallista, että rinnoista jää eri kokoiset ja ne ovat sellaiset vielä aikuisenakin. Myös rintojen muoto ja nännipihat voivat olla keskenään erilaisia. Rinnat saattavat myös tuntua aroilta ja pingottavilta murrosiässä ja varsinkin kuukautisten aikaan niissä voi tuntua kipua. On erityisen tärkeää ostaa kunnon rintaliivit, kun sen aika on. Ne tukevat, muotoilevat ja suojaavat rintoja. Melko usein tytöt/naiset saattavat käyttää kuppikooltaan liian pieniä rintaliivejä, joten rintaliiviliikkeistä saat ainakin asiantuntevaa apua oikean koon löytämiseen! Monilla tytöillä voi olla ajatus siitä, että suuret rinnat ovat jollakin tavalla tavoittelemisen arvoiset. Omien rintojen kokoon ei voi kuitekaan itse vaikuttaa ja on tärkeää muistaa, että kaikki pitävät eri kokoisista rinnoista ja tärkeintä onkin itse hyväksyä omat rintansa sellaisina kuin ne on.

Miltä näytän?

Murrosiässä karvojen kasvu alkaa kiihtyä ja ne voivat muuttua väriltään tummemmiksi. On hyvin yksilöllistä kuinka paljon karvat kasvavat, minne ja millaisia ne ovat väriltään. Tytöillä alkaa kasvamaan häpykarvoitus, kainaloihin, säärin ja käsivarsiin ilmestyy enemmän karvoja. Joillain saattaa ilmestyä myös nänneihin ysittäisiä karvoja. Halutessaan ihokarvojaan voi poistaa eri menetelmillä, mutta näin ei suinkaan kuulu tehdä, ellei itse ei halua. Ihokarvoja ei tarvitse poistaa hygieniasyistä, kunhan muistaa tarvittavan peseytymisen päivittäin.

Hiki alkaa erittyä voimakkaammin iholta ja se saattaa myös haista vahvemmin kuin aikaisemmin. Kainalot on siis hyvä pestä päivittäin ja sen lisäksi käyttää deodoranttia. Vaikka tytöillä ei tule varsinaista äänenmurrosta niin kuin pojilla, niin tyttöjenkin ääni muuttuu hieman matalammaksi murrosiässä.

Murroiässä ihon talirauhaset alkavat erittää enemmän talia, jonka takia iholle saattaa tulla finnejä ja mustapäitä. Vaihtelee yksilöllisesti kuinka paljon niitä on, mutta jokaisella meistä on joskus finnejä ja niitä voi olla hyvin vielä aikuisenakin. Mustapäiden ja finnien syntymistä voi joillakin vähentää huolellinen päivittäinen ihon puhdistus ja terveellinen ruokavalio. Kasvot kannattaa siis pestä päivittäin niille tarkoitetulla puhdistusaineella ja sen jälkeen laittaa vielä kasvovettä. Monet saattavat meikata peittääkseen finnejä ja muutenkin laittautuakseen. Toiset taas eivät halua meikata ihoaan ja sekin on täysin ok. Halutessaan meikkausta voi opetella esimerkiksi Youtubesta löytyvien videoiden avulla.

Jokainen kehittyy omaan tahtiinsa

Murrosikään kuuluu myös mielialan vaihteluita, tunne-elämän muutoksia ja muutenkin paljon uusia ihmeellisiä asioita. Tärkeintä on muistaa, että kaikki kehittyvät omaan tahtiinsa eikä mitään tiettyä oikeaa kaavaa ole olemassa. Varmasti monet murrosiän muutokset ihmetyttävät ja tärkeintä onkin, että niistä voi puhua ikätovereiden sekä turvallisen aikuisen kanssa, jotta matka tytöstä naiseksi olisi mahdollisimman positiivinen.

Julkaistu: 21.1.2016
Pysyvä linkki tähän kysymykseen

 Poikien murrosikä?...

Murrosiällä tarkoitetaan sitä elämän ja kasvun vaihetta, kun lapsen keho muuttuu nuoren kehoksi ja alkaa pikku hiljaa muistuttamaan aikuista. Murrosiän muutokset tapahtuvat yleensä muutamien vuosien aikana, ja murrosikä alkaa jokaisella eri aikaan. Tytöillä murrosikä alkaa kuitenkin hieman poikia aikaisemmin. Joskus murrosikä saattaa olla hyvin samanlainen kuin omilla vanhemmilla on ollut. Esimerkiksi, jos oma vanhempi on kehittynyt aikaisin, voi lapsellekin käydä samoin. Usein ne, joilla murrosikä alkaa kovin aikaisin tai myöhään, saattavat kokea huolta omasta kehostaan ja sen kehityksestä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että kehitys tapahtuu jokaisella omaan tahtiin eikä sellaista kuin ”normaali” murrosikä ole olemassa!

Mistä tiedän murrosiän alkaneen?

Poikien murrosikä alkaa kivesten kasvulla yleensä noin 10-14- vuotiaana, jolloin myös sukupuolihormoni testosteronia alkaa erittyä enemmän. Noin vuosi tämän jälkeen penis alkaa kasvamaan ja tämä kasvuvaihe saattaa kestää muutamankin vuoden. Esinahka on peniksen päällä oleva uloin osa ja yleensä murrosiässä, peniksen kasvaessa, se löystyy ja on vedettävissä taaksepäin niin, että terska (peniksen pää) paljastuu. On myös tavallista, että esinahka ei heti löysty. Tällöin voidaan puhua ahtaasta tai kireästä esinahasta. Lue lisää  esinahasta ja sen kireyden helpottamisesta täältä!

Joillakin pojilla myös rinnat saattavat hieman kasvaa tai tuntua aristavilta ja tämäkin on osa murrosikää. Jos kuitenkin rintojen turvotus kestää yli kaksi vuotta, on syytä hakeutua lääkärin vastaanotolle.

Siemensyöksyt?

Useimmiten siemensyöksyt alkavat murrosiän alkupuolella n. 12-14- vuotiaana. Joskus niiden alkaminen saattaa hieman yllättääkin, jos ne alkavat yöllä unen aikaisina siemensyöksyinä. Tästä syystä puhutaan ns. märistä unista, jotka ovat täysin luonnollinen osa kehittymistä pojasta mieheksi. Kaikki pojat eivät märkiä unia kuitenkaan saa. Monet saavat ensimmäisen siemensyöksynsä sooloseksin avulla. Lue lisää siemensyöksystä täältä!

Saadakseen siemensyöksyn on pojan peniksen oltava erektiossa eli jäykistynyt. Erektioita tulee useita yön ja päivän aikana ja on tavallista, että aamulla herätessäkin penis on erektiossa. Murrosiässä oman erektionsa alkaa huomaamaan paremmin ja se voi alkaa nolostuttamaan mikäli se tulee tilanteissa, joissa on muitakin paikalla. Yleensä toiset ihmiset eivät kuitenkaan kiinnitä erektioon huomiota, ja jos asia askarruttaa, niin voi käyttää vaikkapa löysempiä housuja. Usein iän karttuessa myös erektiotaan alkaa hallitsemaan paremmin. Erektion saaminen tarkoittaa, että penis on terve ja toimii hyvin!

Testosteronin vaikutukset

Miessukuhormoni testosteronia alkaa erittymään murrosiässä pojan kiveksistä ja tämä saa aikaan mm. kiveksien ja peniksen kasvamisen. Lisäksi testosteronin lisääntyessä pojilla alkaa karvojen kasvu eri kehonosissa: raajoissa, kainaloissa, rinnassa, sukupuolielinten ympärillä ja naamassa. Yleensä pojilla alkaa ensin kasvamaan karvoja ylähuulen päälle eli viikset. Parrankasvu kestää todella pitkään ja keskimäärin se on kehittynyt vasta 18-25- vuoden iässä. Pojilla voi karvoja olla sekä peniksessä että kiveksissä, ja väriltään ne voivat olla minkä värisiä tahansa.

Testosteronin vaikutuksesta myös pojan ääni madaltuu ja tätä kutsutaan äänenmurrokseksi. Toisilla äänenmurroksen voi huomata helpostikin mikäli äänen korkeus vaihtelee paljon, kun toisilla taas ääni ei välttämättä juurikaan muutu. Tämä muutos voi kestää koko murroiän ajan ja on ihan tavallista, että poikien/miehien äänen korkeudet vaihtelevat.

Raajat kasvaa, hiki valuu ja tunteet heittelee

Murrosiän aikana tulee kasvupyrähdyksiä, joka usein näkyy pituuskasvuna joka suuntaan. Joskus saattaa tuntua siltä, että kädet ja jalat ovat tiellä ja olo on kömpelö, mutta vähitellen tähänkin alkaa tottua. Myös paino nousee enemmän kuin se on aikaisemmin noussut. Hikeä alkaa erittymään enemmän kuin aikaisemmin ja se myös haisee voimakkaammalle. Tämän takia on syytä huolehtia hyvin hygieniastaan ja käydä päivittäin suihkussa, jossa kannattaa myös pestä huolellisesti esinahan alta ja terska. Peniksen pesuun ei kannata käyttää voimakkaita pesuaineita tai saippuaa, sillä ne saattavat kuivattaa ja ärsyttää peniksen herkkää ihoa.

Murrosiässä tulee myös erilaisia muutoksia ihoon, kuten erilaisia näppylöitä ja finnejä. Finnejä tulee usein kasvoihin, mutta niitä voi tulla joskus muuallekin kehoon. Avuksi niihin voi koittaa kaupasta tai apteekista saatavia ihonhoitotuotteita. Kasvojen päivittäinen pesu on yhtä tärkeää kuin peniksen pesu.

Hormonit tuovat myös mukanaan murrosikään mielialan vaihteluita, tunne-elämän muutoksia ja muutenkin paljon uusia ihmeellisiä asioita. Tärkeintä on muistaa, että kaikki kehittyvät omaan tahtiinsa eikä mitään tiettyä oikeaa kaavaa ole olemassa. Varmasti monet murrosiän muutokset ihmetyttävät ja tärkeintä onkin, että niistä voi puhua ikätovereiden sekä turvallisen aikuisen kanssa, jotta matka pojasta mieheksi olisi mahdollisimman positiivinen.

Julkaistu: 22.12.2015
Pysyvä linkki tähän kysymykseen

Ehkäisyvälineet?...

Ehkäisy?

Jokaisella on oikeus luotettavaan ehkäisyyn, kun raskautta ei toivota ja sukupuolitaudeilta halutaan suojautua. Ehkäisyn tarve muuttuu iän sekä elämäntilanteen mukaan ja ehkäisymenetelmän valinta on aina henkilökohtainen. Toki valintaan vaikuttavat myös mahdollisen kumppanin toiveet, asenteet, ehkäisyn tarpeellisuus ja säännöllisyys, oma terveydentila ja siihen liittyen esimerkiksi tupakointi. Ehkäisymenetelmää valittaessa tulisi aina olla saatavilla riittävästi tietoa eri menetelmistä ja niiden käytöstä. On tärkeää, että ehkäisymenetelmä sopii itselle, ja on motivoitunut myös käyttämään sitä. Lääkärin tehtävä on huolehtia siitä, että valittu menetelmä sopii naiselle ja on turvallinen.

Ehkäisyn käytölle ei ole mitään ikärajaa. Alaikäinen ehkäisyn aloittamista toivova nuori voi itse päättää asiasta, eikä siihen tarvita vanhempien suostumusta. Ehkäisystä puhuminen on aina molempien osapuolten vastuulla. Lue lisää raskaaksi tulemisesta täältä.

Millä kaikilla tavoilla voi ehkäistä?

Ensisijainen ehkäisymenetelmä on aina kondomi, koska se on ainoa tapa suojautua sukupuolitaudeilta. Oikein käytettynä kondomi ehkäisee myös raskauden. Kondomia tulee käyttää koko seksitilanteen ajan niin emätin-, anaali- kuin suuseksissä. Liukuvoiteen käyttö ehkäisee kondomin rikkoutumista ja parantaa sen paikallaan pysymistä. Kondomeja on sekä miehille että naisille, mutta miesten kondomi on käytetympi, sillä se on helpommin saatavilla ja edullisempi.

Miten kondomia käytetään?

Kondomi asetetaan jäykistyneen peniksen päälle ja siemenneste jää tällöin kondomiin. Sen käyttöä kannattaa harjoitella ensin itsekseen, jotta saa varmuutta kondomin asettamiseen. Pojat voivat harjoitella tätä itsetyydytyksen yhteydessä ja tytöt vaikkapa kondomin asettamista banaanin päälle. Kondomeita voi ostaa mm. kaupoista, apteekeista, verkkokaupoista ja niiden ostamiselle ei ole ikärajaa.

Mikäli harrastaa seksiä vakituisen kumppanin kanssa ja kondomin käytön lopettamista harkitaan, niin ensin pitää varmistua kahdesta asiasta: onko raskauden ehkäisy hoidettu muuten ja onko seksitautien riski olemassa? Molempien on siis tarpeellista käydä seksitautitesteissä. Ilmaiseen testaukseen voi hakeutua oman kuntansa terveyskeskuksessa tai sukupuolitautien poliklinikoilla.

E-pillerit, laastari, kierukka vai joku muu?

Hormonaalista ehkäisyä on kahdenlaista: yhdistelmähormoniehkäisyllä tarkoitetaan ehkäisypillereitä, -laastaria ja -rengasta (sisältää estrogeenia sekä keltarauhashormonia) ja keltarauhashormoniehkäisyllä tarkoitetaan minipillereitä, ehkäisykapselia ja hormonikierukkaa. Yhdistelmähormoniehkäisy on yleensä aina ensisijainen, mutta jos nainen ei terveydellisistä syistä voi käyttää sitä, niin hän voi mahdollisesti käyttää keltarauhashormoniehkäisyä.

Yhdistelmähormoniehkäisyn teho on oikein käytettynä oikein hyvä, yleensä naisen kuukautisvuodot tulevat tasaisin väliajoin tai niitä voi itse halutessaan säädellä. Yhdistelmähormoniehkäisyä voidaan käyttää myös auttamaan kuukautiskipuihin, runsaisiin kuukautisiin, endometrioosiin ja akneen. Ehkäisypilleri otetaan yleensä joka päivä samaan aikaan ja merkistä riippuen pillereitä syödään 21 päivää putkeen, jonka jälkeen pidetään taukoviikko jolloin kuukautisetkin tulevat. Joillakin merkeillä pilleriliuskassa voi olla myös ”lumelääkkeitä”, jolloin pillereitä otetaan joka päivä, mutta liuskan lopussa taukoviikon kohdalla onkin ”lumelääkettä”. Taukoviikon aikana ehkäisyteho säilyy ja seksiä voi harrastaa ilman kondomia, jollei ole muuten tarvetta suojautua seksitaudeilta.

Ehkäisypillereiden käytön aloittamisen jälkeen saattaa esiintyä sivuvaikutuksia, kuten päänsärkyä ja painon sekä mielialan muutoksia, mutta nämä oireet yleensä katoavat muutamien kuukausien jälkeen. Jos ne eivät kuitenkaan helpota niin kannattaa keskustella lääkärin kanssa ehkäisymenetelmän vaihtamisesta.

Ehkäisyrengas on muovinen rengas ja se asetetaan emättimeen kolmen viikon ajaksi, jonka jälkeen pidetään taukoviikko ja kuukautiset tulevat. Ehkäisyrenkaasta imeytyy elimistöön samoja hormoneita kun ehkäisypillereistäkin. Ehkäisylaastari asetetaan iholle ja se vaihdetaan viikoittain uuteen. Kolmen viikon jälkeen pidetään taukoviikko, jolloin kuukautiset tulevat. Laastarista erittyy samoja hormoneita kuin ehkäisypillereistä- ja renkaastakin. Laastaria käyttäessä on muistettava huomioida, ettei se ole vahingossa irronnut iholta.

Keltarauhashormoniehkäisyä ja etenkin minipillereitä suositellaan henkilöille, jotka eivät voi käyttää yhdistelmäehkäisypillereitä esimerkiksi migreenin takia. Oikein käytettynä ehkäisyteho on oikein hyvä. Keltarauhashormoni ei vaikuta kuukautisvuodon määrään tai säännöllisyyteen vaan vuodot tulevat minipillerien ja ehkäisykapselin aikana yksilöllisesti. Kuukautiset saattavat jäädä myös kokonaan pois (etenkin hormonikierukkaa käyttäessä), joka ei kuitenkaan ole terveydelle vaarallista. Minipillereitä otetaan kerran päivässä eikä taukoviikkoja pidetä.

Ehkäisykapseli on noin tulitikun kokoinen ehkäisyväline, jonka lääkäri asettaa ihon alle ja sitä käytetään kolmesta viiteen vuoteen. Se asetetaan paikallispuudutuksessa käsivarren sisäpuolelle eikä näy, mutta tuntuu ihoa painaessa. Hormonikierukka on pieni t-kirjaimen muotoinen ehkäisyväline, joka asetetaan kohtuun. Siitä vapautuu kohtuun samaa keltarauhashormonia kuin minipillereistä ja ehkäisykapselistakin. Hormonikierukoita on markkinoilla kaksi, joista toisen käyttöaika on viisi vuotta ja toisen, nuorille naisille suunnatun, kolme vuotta. Hormonikierukan lisäksi on olemassa kuparikierukka, joka on vaihtoehtona niille, jotka eivät voi hormonaalista ehkäisyä käyttää.

Mitä jos ehkäisyä ei ole tai kondomi rikkoutuu?

Jälkiehkäisypilleriä ei tulisi ikinä käyttää varsinaisena ehkäisymenetelmänä vaan se on ratkaisu silloin, kun kondomi luiskahtaa pois paikaltaan kesken yhdynnän, kondomi rikkoutuu yhdynnässä, naisen ja miehen välisessä yhdynnässä ei ole ollut ehkäisyä lainkaan tai jonkun ehkäisymenetelmän käyttöön on liittynyt ongelmia. Jälkiehkäisypillerin saa apteekista ilman reseptiä eikä sen ostamiselle ole ikärajaa. Jälkiehkäisypillerin teho on sitä parempi mitä nopeammin se otetaan yhdynnän jälkeen. Kondomin rikkoutuessa on otettava huomioon myös seksitautien tartuntariski.

Kuinka toimia, jos mietit ehkäisyn aloittamista?

Jos elämäntilanteesi on sellainen, että koet ehkäisyn aloittamisen ajankohtaiseksi, niin voit ottaa yhteyttä koulusi terveydenhoitajaan tai oman kuntasi terveyskeskukseen. Monissa kunnissa saattaa olla myös erikseen ehkäisyneuvola, josta saa apua ehkäisyn aloittamiseen liittyvissä kysymyksissä. Mikäli mietit hormonaalista ehkäisyä, niin tarvitset aina lääkäriltä reseptin sitä varten.

Milloin gynekologille/lääkärille?

Usein ensimmäinen lääkärikäynti jännittää nuorta, mikä on ihan normaalia. Sinun ei tarvitse osata vastata kaikkiin kysymyksiin tai osata kertoa itse asioistasi, sillä lääkäri haastattelee sinua ja kysyy kyllä oleellisimmat asiat ehkäisyn aloittamiseen liittyen. Lääkärikäynnillä yleensä sinulta kysellään mm. onko suvussasi jotakin perinnöllisiä sairauksia, onko sinulla itselläsi mahdollisesti jokin pitkäaikainen lääkitys (kannattaa ottaa lääkityksistä reseptit mukaan), onko sinulla todettu migreeniä, koska kuukautisesi alkoivat, kuinka runsaat ja säännölliset ne ovat, onko kuukautisiin liittyviä kipuja, onko ollut aikaisempia näytteenottoja tms. Kannattaa myös itse laatia lista mieltä askarruttavista asioista ennen lääkäriin menoa, niin pystyt sitten käynnin aikana myös kyselemään itsellesi tärkeitä asioita.

Aina ehkäisyä aloittaessa ei ole välttämätöntä tehdä gynekologista tutkimusta. Jos lääkäri sellaisen tekee, niin on tärkeää tietää, että tutkimus ei ole kivulias ja siinä edetään täysin sinun tahtiisi eikä lääkäri tee mitään väkisin.

Julkaistu: 16.12.2015
Pysyvä linkki tähän kysymykseen

Kuukautiset ja valkovuoto?...

Valkovuoto

Valkovuodon ilmaantuminen on merkki siitä, että keho valmistautuu kuukautisten alkamiseen. Valkovuoto kosteuttaa ja puhdistaa emätintä ja sen happamuus ehkäisee myös tulehduksia. Valkovuotoa kuuluukin tulla emättimestä jonkin verran aina. Valkovuoto on emättimen limakalvojen erittämää nestettä, kohdunkaulan rauhasten erittämää limaa ja limakalvojen pinnasta irtoavia kuolleita soluja. Yleensä se on vaaleaa nestemäistä ainetta, joka valuu emättimestä ulos. Se voi olla myös ruskehtavan sävyistä ennen kuukautisia ja niiden jälkeen. Normaali valkovuoto on miedon hajuista, lähes hajutonta.

Määrä vaihtelee kuukautiskierron vaiheen mukaan hormonien vaikutuksesta. Toisilla voi olla enemmän valkovuotoa ovulaation, eli munasolun irtoamisen aikaan. Tämä on naisen kehon tapa helpottaa siittiösolun pääsyä hedelmöittämään munasolu.

Yleensä valkovuotoon ei tarvita kuukautis- tai pikkuhoususuojia. Kerran päivässä tapahtuva vesipesu ja alushousujen vaihtaminen on tärkeää. Voi kuitenkin käyttää pikkuhousunsuojaa, jos haluaa, ettei vuoto sotke pikkuhousuja. Pikkuhousunsuojien jatkuvaa päivittäistä käyttöä tulisi kuitenkin välttää, koska se voi altistaa tulehduksille sekä hankaumille niiden hauduttavan vaikutuksen vuoksi.

Kuukautiset

Kuukautiset alkavat yleensä 10-16-vuotiaana. Kuukautisten alkamiseen vaikuttavat perintötekijöiden lisäksi ravinto ja liikunta. Myös lapsuudessa sairastetut sairaudet tai niiden lääkehoito voivat vaikuttaa kuukautisten alkamisikään. Alkuvaiheessa kuukautiskierrot ovat usein epäsäännöllisiä ja vuodot voivat tulla muutaman kuukauden välein. Vuoto voi joskus muuttua poikkeavan runsaaksi ja pitkittyä. Aluksi kuukautiset voivat olla kivuttomat, mutta kiertojen säännöllistyessä monille ilmaantuu ainakin lieviä kuukautiskipuja.

Kuukautisvuodon määrä on hyvin yksilöllinen, määrä voi myös vaihdella peräkkäisinä päivinä. Toisilla kuukautiset ovat aina niukat ja toisilla taas runsaat, ja jollakin siltä väliltä. Runsaat kuukautiset eivät ole vaarallisia, mutta kiusallisia kylläkin. Myös pienet hyytymät kuukautisvuodossa ovat normaaleja. Ne ovat tavallisia varsinkin, jos vuoto on runsas. Monella naisella on pientä tiputteluvuotoa yksi- kaksi päivää ennen varsinaisten kuukautisvuodon alkua tai heti kuukautisten jälkeen.

Raskaaksi tuleminen on mahdollista, vaikka kuukautiset eivät olisikaan vielä alkaneet. Seksin harrastaminen kuukautisten aikana on täysin sallittua, jos se itsestä tuntuu hyvältä. Silloin on hyvä ottaa erityisesti huomioon siisteys ja hygienia.

Minkälainen kuukautissuoja?

Kuukautissuojia on erilaisia, niihin kannattaa tutustua ja pohtia itselleen sopivaa. Perinteisiä on erilaiset kuukautissiteet, pikkuhoususuojat, tamponit. Markkinoille on tullut myös ekologisia kuukautissuojia kuten, kuukautiskuppi, kuukautissieni, kestopikkuhoususuojat ja -siteet. Kuukautiset ei yleensä estä harrastuksia, on vain löydettävä itselle sopiva kuukautissuoja. Esimerkiksi kuukautiskuppi on tosi hyvä urheillessa ja sitä voi käyttää myös uidessa.

Julkaistu: 29.9.2015
Pysyvä linkki tähän kysymykseen

Ihastuminen?...

Ihastuminen

Ihastumisen tunne voi yllättää koska vain ja kenet vain. Kaikenikäiset ihmiset kykenevät saavuttamaan tämän tunteen. Samaan aikaan voi tuntua ihanalta, jännittävältä, sydäntä riistävältä ja siltä kuin pomppisi pilvissä. Kehossa on joko levoton tai erityisen levollinen olo, vatsanpohjaa kutittelee, silmissä sumenee. Ihastuksen kohteesta haaveillaan, fantasoidaan ja nähdään päiväunia yhteisistä hetkistä tulevaisuudessa. Ihastumiseen kuuluu myös ikävä ja kaipuu, joka voi tuntua fyysisesti sisuksissa asti. Vatsa saattaa oireilla ja keskittyminen voi herpaantua.

Kuinka lähestyä ihastusta?

Pitäisikö kertoa suoraan omista tunteistaan? Vai olla hienovarainen, salaperäinen ja hidasliikkeinen? Ihastusta voi lähestyä monella eri tapaa; laittamalla viestin puhelimella tai netissä, menemällä juttelemaan tai vaikkapa lähettämällä kirjeen. Ihastuksen kohteelta voi kysyä kuulumisia, antaa positiivisen kommentin, eli kehun, tai pyytää mukaan jonnekin. Yhtä oikeaa vastausta ja tapaa ei ole olemassa. Voit miettiä, miten haluaisit sinua itseäsi lähestyttävän, jos tilanne olisi toisin päin?

Miksi omista tunteista ääneen kertominen tuntuu vaikealta?

Monia pelottaa torjutuksi tuleminen, se ettei ihastus olekaan kiinnostunut, tai että hänen kiinnostuksen kohteensa on joku muu. Torjutuksi tulemisen pelossa ei kuitenkaan kannata jättää asioita tekemättä, sillä eihän muuten kenties koskaan saisi tietää toisen tunteista. Siinä, että tunnustaa tunteensa ihastuksen kohteelle, ei voi menettää mitään. Voi ainoastaan saada, vähintäänkin uuden kokemuksen, ehkä ihanan romanssin. Lue lisää täältä!

Epävarmuuden ja pettymyksen tunteet kuuluvat ihastumiseen

Usein ihastuessa ihminen miettii; mitä ihastuksen kohde mahtaa minusta ajatella? Olenko riittävä, olenko tarpeeksi hyvännäköinen tai hauska? Pitääköhän se minua ihan tyhmänä? Epävarmuuden ja epäilysten kannattaa antaa tulla ja mennä eikä jumittua niihin pitkäksi aikaa. On hyvä rohkaista mielensä ja muistaa, että on arvokas ja ihana juuri sellaisena kuin on.

Täytyy myös hyväksyä, että joskus vastaan tulee pettymyksiä, kun vastapuolen tunteet eivät kohtaa omia. Mustasukkaisuuden, kateuden ja epätoivon tunteita saattaa nousta. Silloin saa surra ja olla omissa oloissaan, mutta jonkin ajan kuluttua on myös hyvä jutella jonkun ystävän tai luotettavan tutun ihmisen kanssa. Ikävien tunteiden kanssa ei kannata jäädä yksin. Surun keskeltä on hiljalleen noustava ja sanottava itselle: nyt kohti uusia elämänkokemuksia. Kaikista kokemuksista oppii aina jotakin.

Voiko olla ihastunut useaan samaan aikaan ja mitä ihastuminen tarkoittaa?

Ihminen kykenee olemaan ihastunut, viehättynyt ja kiinnostunut useammasta ihmisestä samaan aikaan. Se, että on ihastunut ei välttämättä tarkoita, että haluaisi seurustella tai harrastaa seksiä tuon ihmisen kanssa. Tunteesta voi nauttia, saada voimaa ja siihen voi heittäytyä ilman erityisiä suunnitelmia. Joskus ihastumiseen liittyy voimakas seksuaalinen vetovoima tai jopa eläimellinen intohimo. Omat seksifantasiat voivat liittyä ihastuksen kohteeseen. Joskus taas ihastumisen tunteeseen voi sekoittua ärtymystä, kiukkua ja jopa inhoa kyseistä henkilöä kohtaan, etenkin jos omia ihastumisen tunteita on vaikeaa myöntää itselle.

Julkaistu: 27.8.2015
Pysyvä linkki tähän kysymykseen

Tyttöjen / naisten sukuelimet?...

Pimppi, pillu, tussu, pimppa, häpy, emätin, vagina, tuhero, hässäkkä, fitta, aarre, elin, toosa, persikka, helmi, kissankieli, kosteikko, sademetsä, vako, mirri, myrri, alamyyrä, pimpero, rasia, hilloviiva, karvakolmio, kisu, manteli, panorasia..

Sanoja ja kutsumanimiä tytön ja naisen sukuelimille on tuhansia erilaisia, yhtä monta kuin on erilaisia sukuelimiäkin. Ei ole olemassa kahta samanlaista emätintä tai samanlaisia häpyhuulia, vaan ne ovat kaikilla täysin yksilölliset.

Tyttöjen ja naisten sukuelimet koostuvat sisäisistä ja ulkoisista sukuelimistä. Ulkoisia eli näkyviä sukuelimiä ovat klitoris, häpyhuulet sekä emättimen suuaukko. Kehon sisällä sijaitsevia sukuelimiä ovat emätin, kohtu, munasarjat ja munanjohtimet.

Millaiset tyttöjen ja naisten sukuelimet ovat?

Emätin on noin 6-12 cm pitkä putkimainen elin, joka ulottuu emättimen suuaukosta kohdunsuulle. Emätin ei ole kuitenkaan avoin putki, vaan sen seinämät ovat kiinni toisissaan, kunnes jotain työnnetään emättimen sisälle. Emättimen aukko sijaitsee heti häpyhuulien alapuolella ennen peräaukkoa ja on normaalitilassa noin 1-2 sormen levyinen.

Emättimen suuaukon sisäpuolella sijaitsee immenkalvo, joka on ohut rengasmainen kudospoimu. Immenkalvon tehtävä on suojata emätintä. Lue lisää immenkalvosta!

Virtsaputken pikkuruinen suuaukko on piilossa häpyhuulten välissä. Häpyhuulia on kaksi paria: ulommat ja sisemmät häpyhuulet. Niiden ulkonäkö, muoto ja koko vaihtelevat jokaisella ihmisellä. Usein ulommat häpyhuulet ovat hiukan isommat, mutta myös sisemmät huulet voivat olla kooltaan ulompia suuremmat. Tämä on täysin normaalia. Häpyhuulet voivat olla väriltään punertavat, rusehtavat, tummat tai vaaleat. Yleensä niissä on ryppyjä tai poimuja. Häpyhuulissa kasvaa luonnostaan karvoitusta, jota on usein myös huulten sisäpinnoilla.

Kurkkaa peiliin!

Omiin sukuelimiin kannattaa tutustua katsomalla niitä esimerkiksi peilin kautta. On tärkeää tuntea oma vartalonsa ja sen anatomia. Kun tietää, miltä oma alapää näyttää ja mitä sieltä löytyy, voi helpommin tunnistaa esimerkiksi hyvin yleisten virtsa- ja hiivatulehdusten oireita. On myös hyvä paikantaa, missä sijaitsee esimerkiksi emättimen aukko, jotta sinne saa laitettua tarvittaessa vaikkapa tamponin. Lisäksi omiin sukuelimiin tutustuminen, niiden koskettelu ja hyväily ovat erinomainen tapa tutustua omaan seksuaalisuuteen.

Mikä klitoris on ja mitä sillä tehdään?

Häpyhuulten yläosassa sijaitsee klitoris. Näkyvissä siitä on pieni nyppylä eli klitoriksen kärki, joka sijaitsee osittain ihohupun sisällä. Klitoriksen loppuosa on hieman haarukan kärkiosaa muistuttava haarautuva kudos, joka sijaitsee kehon sisällä. Vaikka klitoriksen näkyvä osa on hyvin pieni nappula, on se seksuaalisen nautinnon sekä kiihotuksen kannalta eräs tyttöjen ja naisten kehon tärkeimpiä osia. Kiihottuessa klitoris turpoaa ja tulee enemmän esiin ihopoimunsa alta.

Klitoriksen ja häpyhuulien hyväily tuntuu monista tytöistä ja naisista mukavalta. Erityisesti klitoris on todella tuntoherkkä elin. Kosketuksen onkin hyvä olla riittävän pehmeää ja hellää, ettei se tunnu herkässä klitoriksessa epämiellyttävältä. Kumppani voi hyväillä häpyhuulia, klitorista ja emättimen aukkoa myös kielellä ja omilla huulillaan – nappaa lisää vinkkejä suuseksiin!

Miksei alapääni näytä samalta kuin pornotähdillä?

Tyttöjen ja naisten häpyhuulet ovat yleensä väriltään muuta ihoa hiukan tummemmat ja niissä kasvaa karvoitusta, jota voi olla runsaammin tai niukemmin. Myös anaalin eli peräaukon alue on luonnostaan väriltään tumma. Häpyhuulet ovat usein keskenään erikokoiset ja – muotoiset. Ne voivat olla myös hieman ruttuiset ja niissä voi olla uurteita. Tämä on täysin normaalia. Kiihottumisen myötä häpyhuulet toisinaan turpoavat ja näyttävät siten pulleammilta.

Joskus pornossa näkee naisia, joiden häpyhuulet ovat täysin karvattomat, vaaleat ja täyteläisen pyöreät. Pornotähtien peräaukko on yleensä myös väriltään vaalea. Pornossa ei ole kyse aidoista seksitilanteista, vaan näytellyistä fantasioista. Usein pornoelokuvissa näyttelevien henkilöiden ulkonäköä pyritään muokkaamaan niin, että he näyttäisivät mahdollisimman edustavilta kameroiden edessä. Niinpä anaalialueita valkaistaan ja sukuelinten karvoitus usein poistetaan kokonaan, jotta huulet näkyisivät mahdollisimman hyvin. Voit lukea lisää pornosta täältä.

Miksi emätin kostuu?

Emättimessä on limakalvorauhasia, jotka tuottavat emättimen toiminnan kannalta tarvittavaa kosteutta. Tämä neste voi koostumukseltaan olla ohutta tai hiukan paksumpaa, väriltään kirkasta tai samean vaaleaa. Kiihottumisen aikana emättimen kosteus lisääntyy, jotta emättimen sisään olisi helpompaa viedä esimerkiksi penis tai sormi. Emätin on luonnostaankin aina hiukan kostea, mutta tämä ei vielä tarkoita, että tyttö tai nainen olisi kiihottunut.

Milloin on tarpeeksi märkä?

Seksin aikana sopivaa emättimen kosteuden määrää voi verrata vaikkapa suuhun ja sen limakalvoihin. Suu on yleensä luonnostaankin kostea, mutta jos suuhun laittaa lusikallisen oliiviöljyä, lisääntyy liukkaus ja kosteus selvästi. Tämä periaate toimii hyvin myös emättimen kohdalla. Jotta sormen tai muun esineen vieminen emättimeen tuntuisi hyvältä eikä kivuliaalta, olisi emättimen hyvä olla yhtä kostea ja liukas kuin suullisen öljyä. Tarpeeksi kostunut emätin aistii kosketusta herkemmin ja tuntee helpommin mielihyvää. Riittävä kosteus ja kiihottuminen on siis tärkeää sekä kumppanin kanssa harrastettavassa seksissä että sooloseksissäkin. Sooloseksiä eli itsetyydytystä voi harjoittaa hyväilemällä muun muassa ulkoisia sukuelimiä. Lue lisää tyttöjen ja naisten sooloseksistä!

 

Julkaistu: 10.7.2015
Pysyvä linkki tähän kysymykseen

Unnutus - pienten lasten itsetyydyttäminen?...

Unnutus

Unnutuksella tarkoitetaan pienen lapsen itsetyydytystä. Se on oman kehon koskettelua, jolla lapsi pyrkii rauhoittumaan tai saamaan hyvän ja turvallisen olon. Unnuttaessaan lapsi koskettelee sukupuolielimiään kädellään tai hinkkaaamalla itseään rytmisesti lelua tai huonekaluja vasten. Unnuttamista voi olla myös unilelun tai peukalon imeskely.

Miksi lapsi unnuttaa?

Unnutus on yleisintä 3-5 vuoden iässä, mutta jo pienet vauvat ja taaperikäiset voivat unnuttaa samalla kun vaippaa vaihdetaan tai istutaan potalla. Lapsi saattaa usein siirtymätilanteissa, kuten nukahtamistilanteissa tai turhautuessaan, keskittyäkseen, saadakseen lohdutusta tai helpotusta tylsyyteen, alkaa kosketella itseään.
Usein unnutus on lapselle pelkästään vain itsensä kanssa huvittelemista. Lapsen itsensä koskettelu on lohdutuksen, turvallisuuden tunteen ja hyvän olon tuntemista, joita lapsi hakee päästääkseen esimerkiksi uneen tai lievittääkseen huoliaan. Lapset eivät tavoittele unnutuksella orgasmia, vaikkakin sen saaminen on mahdollista. Lapsen itsetyydytys ei siis ole samalla tavalla orgasmikeskeistä kuin aikuisen itsetyydytys. Unnutus on lapselle leikkiä ja normaali tapa tutustua itseensä ja kehoonsa.

Miten suhtautua lapsen unnuttamiseen?

Lapsi voi oppia kehonsa toiminnoista ja rakentaa kehonkuvaansa itsetyydytyksen avulla. Lapselle kerrotaan, että omiin sukupuolielimiin on lupa tutustua ja niistä saa nauttia, mutta se on hyvä tehdä omassa rauhassa, sillä kyse on yksityisestä asiasta. Lapselle voidaan kertoa, että esimerkiksi oma sänky nukkumaan mentäessä on hyvä ja rauhallinen paikka tutustua omiin sukupuolielimiin. Lapsella on oikeus nauttia omasta kehostaan, ja sen takia unnuttamiseen on suhtauduttava kunnioittavasti ja positiivisesti. Jos lapsen itsetyydytykseen suhtaudutaan tuomitsevasti ja negatiivisesti, voi se johtaa siihen, ettei lapsi pysty aikuisena suhtautumaan itsetyydytykseen luonnollisena osana omaa seksuaalisuuttaan.

Pakonomainen unnutus

Jos lapsi kuitenkin pakonomaisesti tyydyttää itseään, lapsi voi kärsiä stressistä tai ahdistuksesta. Tällöin lapsi on usein lohduton ja pelokas. Pakonomainen unnuttaminen ei ole aina oire seksuaalisesta kaltoinkohtelusta, vaikka sen mahdollisuus on olemassa. Pakonomainen itsetyydytys häiritsee lapsen arkea ja toimintaa sen aikana, esimerkiksi nukahtamista tai leikkimistä. Siitä puuttuu ilo ja leikki. Myös iho sukupuolielinen ympäriltä voi olla ärtynyt tai jopa rikki. Pakonomaiseen unnutukseen tulee suhtautua samoin kuin lapsen muihinkin lapsen pelkotiloihin tai tapoihin ilmaista ahdistustaan, eli rauhoittaa lapsi syliin ja lohduttaa. Pakonomaisesti unnuttava lapsi kaipaa aikuisen turvallista syliä ja huomiota. Lapsen kanssa itsetyydytyksestä puhuttaessa on muistettava sama hienotunteisuus ja tahdikkuus kuin keskuteltaessa aikuisen kanssa aikuisen itsetyydytyksestä.

Julkaistu: 3.6.2015
Pysyvä linkki tähän kysymykseen

Poikien ja miesten sukuelimet?...

Poikien ja miesten sukuelimet?

Penis, pippeli, kyrpä, mulkku, muna, pallit, kivet, vehje, sauva, kalu, ballsit, kivekset, sapeli, elin, säkit, pussit, kaira, heppi, tatti, jorma, jortikka, slerba, kanki, viisari, kulli, nyytit, kikkeli, keppi, kutitin, käärme, lerssi, naimakalu, nahkatykki..

Sanoja ja kutsumanimiä pojan ja miehen sukuelimille on tuhansia erilaisia, yhtä monta kuin on erilaisia sukuelimiäkin. Ei ole olemassa kahta samanlaista penistä tai samanlaisia kiveksiä, vaan ne ovat kaikilla täysin yksilölliset.

Millaiset poikien ja miesten sukuelimet ovat?

Pojan ja miehen sukuelimet koostuvat sisäisistä ja ulkoisista sukuelimistä. Ulkoisia ja näkyviä sukuelimiä ovat penis eli siitin sekä kivekset.

Sisäiset sukuelimet sijaitsevat nimensä mukaisesti kehon sisällä. Näitä ovat muun muassa eturauhanen, siemenjohdin, siemenrakkula sekä kivesten sisäpuolella sijaitsevat lisäkivekset.

Penis muodostuu varresta, jonka sisällä ovat siemenjohdin, virtsaputki ja paisuvaiskudos. Tämän kudoksen paisuminen kiihottumisen aikana saa aikaan erektion. Peniksen päässä on pyöreä kärki eli terska, joka on hyvin kosketusherkkä alue. Peniksen päällä on liikkuva esinahka, jonka tehtävä on suojella penistä hankaukselta, kuivumiselta, tulehduksilta sekä tuottaa nautintoa kosketuksen kautta. Lisää tietoa esinahasta saat täältä!

Onko koolla väliä?

Penistä ei voi pidentää venyttämällä esinahkaa, eikä muillakaan ”poppakonsteilla”. Myöskään esimerkiksi netissä myytävät peniksenvenyttäjät tai muut laitteet eivät voi kasvattaa peniksen kokoa.

Peniksen koko ja muoto on askarruttanut miehiä kautta aikojen. Jostakin syystä vallalla on käsitys, että mitä isompi penis, sitä kyvykkäämpi ja menestyvämpi mies on seksissä ja elämässä ylipäätään. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Hyvät seksitaidot ovat paljon muutakin kuin peniksen työntämistä emättimeen tai anaaliin tai elimen koon esittelemistä kumppanille.

Peniksen koolla ei ole suoraan vaikutusta seksissä saatavaan nautintoon. Esimerkiksi emätin on naisesta riippuen keskimäärin 6-12 cm pitkä, suurelta osin tunnoton elin. Peniksen pituus ei siis ole fyysisen tuntemuksen kannalta kovin oleellinen. Kokoa merkityksellisempää on se, kuinka itse toimii seksissä. Esimerkiksi naisista vain noin 25% saa orgasmin yhdynnän aiheuttamasta liikkeestä. Suurin osa naisista ja miehistä kaipaa myös klitoriksen ja muiden kehon osien koskettelua. Suuseksi on eräs toimiva tapa tuottaa toiselle nautintoa.

Minkä kokoinen penis on normaali?

Penis alkaa kasvaa aikuisiän mittaansa murrosiässä, noin 11-15 vuotiaana. Kasvu voi jatkua aina 20 ikävuoteen asti. Jokainen penis on erilainen niin kooltaan, muodoltaan kuin asennoltaan esimerkiksi erektiossa. Aikuisella miehellä peniksen pituus on lepotilassa keskimäärin 6-7 cm ja erektiossa 13-14 cm molemmin puolin, eli hieman yli tai alle  13-14 cm. Nuorilla peniksen koko siis voi olla mitä tahansa näistä suuntaa-antavista mitoista.

Penis ei yleensä osoita erektiossa suoraan eteenpäin. On hyvin tavallista, että penis on käyrä ja kaartuu ylös, alas, vasemmalle tai oikealle, tai on mutkikas eli taipuu yhdestä kohtaa vasemmalle ja toisesta oikealle. Käyrästä peniksestä ei ole mitään haittaa esimerkiksi seksissä, kunhan yhdyntä sekä muu kosketus ei tee kipeää.

Pornossa näkee usein todella isoja peniksiä, sillä ne ovat näyttäviä ja sopivat hyvin elokuviin. Pornovideoihin päätyvillä miesnäyttelijöillä on yleensä poikkeuksellisen suuri, paksu ja suora penis. Tosielämässä penikset eivät yleensä ole sellaisia. Pornossa on usein tarkoituksena näyttää tietynlaisia vartalotyyppejä, joiden ajatellaan kiihottavan mahdollisimman monia katsojia. Täältä voi lukea lisää pornosta.

Julkaistu: 20.5.2015
Pysyvä linkki tähän kysymykseen

1 2 3 4