Suhteet ja seurustelu

Monisuhteisuus?...

“Vastuullinen/eettinen monisuhteisuus” on kattokäsite, jolla viitataan sellaisiin kaikkien osapuolten yhteisymmärrykseen perustuviin intiimeihin, kumppanuudellisiin, seksuaalisiin ja/tai romanttisiin suhteisiin, joissa on enemmän kuin kaksi osapuolta tai joissa osapuolilla on rinnakkain useampia rakkaus-, seksi-, ja/tai muulla tavoin intiimejä suhteita. Erinäisiä vastuullisen monisuhteisuuden muotoja ovat esim. polyamoria, parinvaihto (swinging), avoimet suhteet sekä ihmissuhdeanarkismi.

Monisuhteisuuden muodot ovat suhteen osapuolten yhdessä sovittuja käsitteitä suhteen muodosta. Osapuolet voivat olla aseksuaaleja, aromanttisia, seksuaaliselta suuntaumukseltaan mitä tahansa jne. Tyypillistä on vain se, että suhde kuvio näyttää siltä miltä siihen osallistuvat ovat. Se mikä monisuhteisissa suhteissa on pettämistä, riippuu siitä mitä sopimuksia on tehty luottamuksellisena osapuolten välille.

Monisuhteisuuden muodot eivät myöskään välttämättä sulje toisiaan pois. Joku voi määritellä itsensä polyamorikseksi, joka myös swingaa, polyamoriseksi ihmissuhdeanarkistiksi tai avoimessa suhteessa eläväksi ja tunnistautua yhteisöorientoituvaksi.

Monisuhteiset usein irtisanoutuvat jollain tapaa monogamisesta ihanteesta, jossa seurustellaan, mennään kihloihin, oletetaan seksuaalista ja tunteellista yksinoikeutta, mennään naimisiin, hankitaan lapsia, omakotitalo ja eletään elämänsä onnellisina loppuun asti. Monisuhteiset kokevat tämän mallin usein epärealistiseksi ja itselleen sopimattomaksi.

Avoimet suhteet ja vapaat suhteet

Tunnettuja malleja, jotka ovat tuttuja viimeistään länsimaiden 1960-lukuun liittyvistä kertomuksista, ovat avoimet suhteet tai vapaat suhteet, joissa ihmiset hakivat ja kokeilevat rajojaan rakkauden ja seksuaalisuuden suhteen. Vapaissa suhteissa osapuolet sopivat, että heillä on lupa pitää parisuhteensa ohella muita seksisuhteita ja joskus – vaan ei aina – myös rakkaussuhteita.

Vapaasta rakkaudesta ja hipeistä puhuttaessa muistetaan yleensä mainita se, että tämä elämäntapa ei toiminut – ihmiset ovat ihmisiä; mustasukkaisia ja kateellisia. Voi olla, että merkittävä osa epätyypillisiä ihmissuhdekuvioita kokeilleista koki uuden vapaan rakkauden ihanteen pidemmän päälle kestämättömäksi ihanteeksi omassa elämässään – ja kenties osa heistä elää edelleen avoimissa liitoissa. Moni tietää kokemuksesta, että intiimien ihmissuhteiden ylläpitäminen voi olla haastavaa. Useamman intiimin suhteen ylläpitäminen on usein edellä mainittua haastavampaa, eikä monisuhteisuus siis välttämättä sovi kaikille ihmisille kaikissa elämäntilanteissa.

Polyamoria

Polyamoria-sanassa yhdistyy kreikan kielen sana poly joka merkitsee ’useaa’ ja latinan kielen sana amor joka merkitsee ’rakkautta’. Sananmukaisesti polyamoria siis kääntyy ’useaksi rakkaudeksi’. Tyypillisimmillään polyamoriassa pyritään syviin, pitkäkestoisiin ihmissuhteisiin, joskin monenlaisia käytännön suhdemalleja esiintyy. Yhdistävänä piirteenä on osapuolten pyrkimys kaikkien osallisten eettiseen kohteluun, toistensa huomioon ottamiseen ja tasa-arvoon osapuolten välillä.

Polyamoriset suhteet voivat olla ”avoimia” eli sallia uusien suhteiden lisäämisen tai ”suljettuja” joissa uusien suhteiden aloittaminen on kielletty, ja niissä voi olla osapuolia niin paljon kuin tuntuu mielekkäältä – teoriassa rajattomasti. Tosin käytännössä aika ja muut vastaavanlaiset resurssit ovat rajallisia ja rajoittavat ihmissuhdeverkoston kokoa, vaikka lämpimät tunteet ja kiinnostus ihmisiä kohtaan olisivatkin yltäkylläisiä. Lue lisää täältä.

Lisätietoa: polyamoria.fi

Parinvaihto (Swinging)

Parinvaihto tai swinging on monisuhteisuuden muoto, jossa sitoutuneen suhteen osapuolet tai sinkut osallistuvat seksuaalisiin aktiviteetteihin virkistysmielessä tai sosiaalisena aktiviteettina. Swing-suhteet voivat olla esimerkiksi kahden pariskunnan välisiä tai bileissä tapahtuvia kolmannen osapuolen mukaan ottavia. Usein, vaan ei aina, rakastuminen primäärisuhteen ulkopuolisiin seksikumppaneihin on kielletty. Swing-suhteet saattavat myös olla syvästi monogamisia tunnetasolla ja avoimia seksuaalisesti.

Ihmissuhdeanarkismi ja yhteisöorientoituvuus

Ihmissuhdeanarkia ja yhteisöorientoituvuus ovat on ääripäät jatkumosta, joiden väliin suurin osa ihmisistä sijoittuu. Molemmat ovat filosofioita monisuhteisuuden toteuttamiseen.
Ihmissuhdeanarkismi on tapa suhtautua ihmissuhteisiin niiden välisiä kytköksiä arvottamatta. Usein käytetyt arvo- ja oletuslatautuneet nimitykset ihmissuhteista kuten aviopuoliso, serkku, ystävä jne. koetaan turhiksi ja niiden tilalla käytetään sisäistä arviota siitä miten arvokas/merkityksellinen suhde on yksilölle itselleen. Osa ihmissuhdeanarkisteista näkee ihmissuhteiden luokittelun millään tavalla vahingolliseksi ja suhdetta rajoittavaksi. Osa käyttää niitä määritelmiä, joita kokee tarvitsevansa.

Ihmissuhdeanarkistit lähtevät siitä olettamuksesta, että missään ihmissuhteessa ei ole eikä voi olettaa olevan sääntöjä, joita ei ole sovittu osapuolten kesken. Kaikki suhteen säännöt ja muutokset neuvotellaan. He eivät myöskään koe tarvetta tehdä selkeää eroa seksuaalisen, romanttisen tai platonisten suhteiden välille tai arvottaa niitä lähtökohtaisesti eri tavalla elämässään. Ihmissuhdeanarkistit painottavat, että vastuu kaikista päätöksistä ja valinnoista on yksilöllä itsellään.

Yhteisöorientoituvassa monisuhteisuudessa yhteisön hyvinvointi asetetaan yksilön tavoitteita ja päämääriä tärkeämmäksi. Yhteisöorientoiva lähestymistapa monisuhteisuuteen on lähes vastakohta ihmissuhdeanarkialle. Yhteisön hyvinvoinnin etusijalle asettaminen voi näkyä esimerkiksi siten, että uuden suhteen aloittaminen on hyväksyttävää vain silloin, kun suhde sopii olemassa oleviin sitoumuksiin ja muut osapuolet hyväksyvät uuden suhteen aloittamisen. Yhteisöorientoituvuudessa olemassa olevien suhteiden toimivuus asetetaan usein etusijalle uusiin suhteisiin nähden.

Julkaistu: 26.9.2017
Pysyvä linkki tähän kysymykseen

Polyamoria?...

”Masa ja Tytti rakastavat toisiaan ja asuvat yhdessä. Masa rakastaa myös poikaystäväänsä ja tyttöystäväänsä. Tytti on seurustellut 8 kk poikaystävänsä kanssa, joka asuu puolisonsa kanssa ja jolla on kaksi muuta tyttöystävää. Masa ja Tytti ovat polyamorisessa suhteessa keskenään rakkaudesta ja kunnoituksesta toisiaan kohtaan.”

Polyamoria-sanassa yhdistyy kreikan kielen sana poly, joka merkitsee ’useaa’, ja latinan kielen sana amor, joka merkitsee ’rakkautta’. Sananmukaisesti polyamoria siis kääntyy ’useaksi rakkaudeksi’. Polyamoria on yksi tapa toteuttaa monisuhteisuutta. Käytännössä polyamoria on raami jonka sisään mahtuu monenlaisia monisuhteisuuden muotoja. Polyamoria eroaa muista monisuhteisuuden muodoista, kuten avoimista suhteista ja swingingistä siten, että se painottaa romanttisten/emotionaalisesti läheisten suhteiden rakentamista, eettisyyttä ja tasa-arvoa osapuolten välillä.

Miten polyamoria eroaa monogamiasta

Monogamisen kulttuurin tuottamat yhteiset käsitykset suhteen etenemisestä (seurustelu, yhteen muuttaminen, naimisiin meno, lapset jne.) eivät ole toimivia työkaluja monisuhteisuudessa suhteen etenemisen, sitoutumisen ja merkityksen määrittelyyn. Polyamoriassa tämä ongelma ratkaistaan neuvottelemalla ja keskustelemalla kaikesta mikä suhdetta voi koskea sen sijaan, että oletettaisi muiden jotenkin ymmärtävän jotain, mitä ei ole sanottu ääneen, tai suostuneen johonkin, josta ei ole erikseen sovittu. Polyamorisissa suhteissa käydäänkin yleisesti ottaen huomattavasti enemmän keskustelua suhteen toimivuudesta, osapuolten tyytyväisyydestä ja toimintatavoista kuin monogamisissa suhteissa yleensä, koska käytännössä kaikki oletukset toisen tarkoituksista ovat todennäköisemmin väärässä kuin oikeassa. Keskustelutaitojen lisäksi keskeinen on taito tunnistaa ja käsitellä omia tunteitaan. Keskeisin taito on olla luottamuksen arvoinen.

Tunnuspiirteitä

Monille yhdenkin romanttisen ja sitoutuneen ihmissuhteen ylläpito voi olla vaikeaa. Kun romanttisten ja sitoutuneiden ihmissuhteiden verkosto kasvaa, siitä tulee nopeasti erittäin vaikeaa, ellei omaa hyviä ihmissuhdetaitoja ja ole perillä omista tunnereaktioistaan ja rajoistaan. Näitä taitoja vain harva oppii missään, ja suurimmaksi osaksi ne pitää yksinkertaisesti opetella. Erinomainen lähtökohta polyamorian opetteluun on nimenomaan ihmissuhdetaitojen ja omien rajojen ja tunnereaktioiden opettelu. Samalla nämä ovat asioita, joiden oppiminen hyödyttää kaikenlaisten ihmissuhteiden ylläpitämistä.

Perinteisesti polyamorisissa suhteissa on nähty ihanteena rakentaa pitkäikäisiä suhteita erotuksena joskus nopeaan vaihtuvuuteen avoimissa suhteissa. Polyamorisissa suhteissa voi olla osapuolia niin paljon kuin tuntuu mielekkäältä – teoriassa rajattomasti. Tosin käytännössä aika ja muut vastaavanlaiset resurssit ovat rajallisia ja rajoittavat ihmissuhdeverkoston kokoa, vaikka lämpimät tunteet ja kiinnostus ihmisiä kohtaan olisivatkin yltäkylläisiä.

Näiden yleisten yhteneväisyyksien jälkeen polyamorian toteuttamistapoja löytyy käytännössä yhtä monta kuin on ihmisiä. Polysuhteet ovatkin tyypillisesti osallistensa näköisiä. Osalliset saattavat olla aseksuaaleja, aromanttisia, heteroita tai seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia. Polysuhteet voivat olla kevyitä, elinikäisesti sitoutuneita, romanttisia, platonisia, seksuaalisia tai sekoitusta mistä tahansa näistä.

Polyamoriset suhteet saattavat olla avoimia, suljettuja tai jotain näiden väliltä. Ideaalina on, että kaikkiin osapuoliin kohdistuvat samat säännöt samoin perustein, jos säännöt ylipäätään koetaan tarpeellisiksi. Avoimella polysuhteella tarkoitetaan suhdetta, jossa osapuolet ovat vapaita aloittamaan uusia suhteita niin halutessaan. Suljetulla polysuhteella tarkoitetaan tilannetta, jossa uusien suhteiden aloittaminen on kielletty. Esimerkiksi suljettu konstellaatio saattaa koostua vaikkapa neljän aikuisen ihmisen muodostamasta perheestä, joka jakaa yhteisen kodin ja arjen, mutta joka osapuolten epätyypillisestä lukumäärästä huolimatta on ”suljettu”, niin että osapuolet ovat sitoutuneet toisiinsa tavalla, joka sulkee pois mahdollisuuden uusiin, nelikön ulkopuolisiin romanttisiin, kumppanuudellisiin tai seksuaalisiin suhteisiin.

Polyamorinen eli poly

Polyamorisissa suhteissa elävät ihmiset kutsuvat itseään usein polyamorisiksi tai polyiksi, millä he ilmaisevat kokevansa polyamoriset suhteet itselleen mahdolliseksi tai toivottavaksi tavaksi järjestää ihmissuhteensa. Osalle polyamoria on seksuaalisen suuntautumisen kaltainen identiteetin osa eivätkä he halua harkita vaihtoehtoja nykyisen tavan tuntuessa niin toimivalta. Toisille polyamoria on valittu tapa toteuttaa ihmissuhteitaan. Pari esimerkkiä polysuhteista:

–   Soolopolyamorinen on ihminen, jolla on useita romanttisia tai/ja seksuaalisia suhteita ja kokee toimivimmaksi asua ja hallita resurssejaan yksin.

–   Triadi on kolmen ja quad neljän ihmisen muodostama tiivis suhde, joka voi olla avoin tai suljettu, jossa osa tai kaikki osalliset ovat romanttisesti/seksuaalisesti tekemisissä keskenään.

–   MNNMM on tähtikuvio eli suhdeverkosto, joka koostuu kolmesta miehestä ja kahdesta naisesta.

–   N-suhde, jossa on neljä ihmistä, joista kaksi keskushenkilöä ovat suhteessa keskenään.

Lisätietoa:

–   Polyamoria – Monisuhteisuusyhdistys ry
–   morethantwo.com

Suositeltavaa luettavaa:

–   More Than Two: A Practical Guide to Ethical Polyamory, Veaux&Rickert 2014

–   The Ethical Slut: A Practical Guide to Polyamory, Open Relationships & Other Adventures, Eason&Hardy 2009

Julkaistu: 26.9.2017
Pysyvä linkki tähän kysymykseen

Miksi jotkut parit on ulkonäöllisesti aika samannäköisiä? Luulin yhtäkin pariskuntaa sisaruksiksi... Rakastuuko sitä her...kemmin itsensä näköisiin?

Hei!

Kiitos kysymyksestäsi.

Pohdit mistä voisi johtua huomaamasi ilmiö, jossa pariskunnan osapuolet muistuttavat joskus ulkonäöllisesti toisiaan.

Mitään yhtä varmaa selitystä ei ole, mutta on tehty tutkimus, jonka mukaan ihmiset päätyvät kumppaninvalinnassa tiedostamattaan ”valitsemaan” sellaisia yksilöitä, jotka muistuttavat geneettisellä tasolla itseään. Tämä saattaa joissakin tapauksissa selittää pariskuntien yhteneväisiä fyysisiä piirteitä.

Lisäksi ihmisiä lähentävät yhteiset mielenkiinnonkohteet saattavat myös vaikuttaa tähän asiaan. Usein kuuluu puhuttavan niin sanotusta ”pariskunta-lookista”, jolla tarkoitetaan sitä, että yhdessä olevat ihmiset pukeutuvat samantyylisesti sai samantapaisiin vaatteisiin keskenäään. Jos esimerkiksi suhteen osapuolet pitävät paljon metallimusiikista ja se näkyy heidän pukeutumisessaan saattaa se hämätä ulkopuolisen silmää siten, että ihmiset näyttävät enemmän toistensa näköisiltä kuin mitä he todellisuudessa näyttävät tai edes geenitasolla ovat.

Vastaaja: Ronja Ohra-aho ja Anna Kolster-Weckström
Julkaistu: 25.9.2017
Pysyvä linkki tähän kysymykseen

Hei! Olen Nuori mies ja kysyisin että kuinka tulisi suhtautua vähäpukeiseen vuokraemäntään? Hän on kaunis keski ikäinen ...nainen,ja kun iltaisin teen keittiössämme ruokaa,hän on usein todella viettelevän näköisesti pukeutunut,usein vain pikkuhousut ja t -paita päällä. No ,tämä on hänen kotinsa jossa olen vuokralaisena yhdessä huoneessa. Hän kyllä saa olla miten haluaa. Mutta- tekeekö hän sen tahallaan? Usein hän tyydyttää itseään äänekkäästi sängyssään. Kuulen miten sänky nitisee,ja hän voihkii kun ilmesesti saa orgasmeja. Olen nähnyt avoimesta ovesta hänen dildokokoelman sängyssä. Tämä kaikki kiihottaa minua,ja illat meneekin runkatessa. Olen mielissäni tästä kaikesta. Mutta,haluaako hän että otan asian puheeksi? Vai miksi kaikki on muuten niin selkeän suorasukaista. Pikkuhousunsa hän myös jättää pesukoneen päälle ikään kuin houkuttimeksi,pillun eritteet oikein näkyvästi ylöspäin. Haistelen niitä,ja runkkaan samalla,jos hän ei ole selkeästi tulossa kylpyhuoneeseen. Eli tiedän että on aikaa olla siellä. Olen usein jättänyt oven lukitsematta kun runkkaan. Toiveissa on,että hän tulisi ja yllättäisi minut runkkaamasta. Ehkä se selventäisi kaiken. Pari kertaa hän on nähnyt pornofilmini pöydällä,kun on tullut huoneessani käymään,enkä ole muistanut laittaa niitä piiloon. Hän tuijotti niitä pieni hymy huulillaan,toimitti asiansa ja lähti. Olenko ajautumassa hankaluuksiin,vai pitäisikö olla vain niinkuin ei mitään olisi?

Hei.

Kiitos kysymyksestäsi. Minun on mahdotonta ottaa kantaa siihen, mitä vuokraemäntäsi ajattelee tai tahtoo. Se selviää parhaiten kysymällä häneltä suoraan.

Tsemppiä matkaan!

Vastaaja: Oona Turunen
Julkaistu: 21.9.2017
Pysyvä linkki tähän kysymykseen

Hei! Erosin entisestä poikaystävästäni n. 3,5kk sitten ja tapasin nykyisen poikaystäväni ehkä kuukausi eroamisen jälkeen... ja tuntuu sellaselta playerilta vaikka tämä on vasta elämäni toinen suhde... Mikä avuksi? :( Ja toiseksi mietin myös sitä että exäni meni heti parhaan kaverini kimppuun erottuamme ja on yrittänyt tehdä häneen vaikutusta. Ja exäni käyttäytyy paljon mukavammin hänelle kuin mitä hän minulle oli... Kaverini on viattomampi kuin mitä minä ja exäni olimme enkä haluaisi kaverini painostettavan seksiin jos he päätyvätkin yhtäkkiä yhteen (koska tiedän että exäni tekisi jotain sellaista...). Pitäisikö minun antaa heidän vaan olla vai mitä tässä kuuluisi tehdä?

Hei.

Kiitos kysymyksestäsi. Siinä ei ole mitään pahaa tai väärää, että aloittaa uuden seurustelusuhteen kuukausi edellisen loppumisen jälkeen. Etenkin nuorena se on ihan tavallista.

Playeriksi kutsutaan yleensä henkilöä, joka leikkii tai pelaa toisten tunteilla hyötyäkseen siitä vain itse. Se, että on useita kumppaneita lyhyen ajan sisällä ei siis vielä tarkoita, että on playeri, jos kohtelee muita kunnioittavasti. Jos koet olevasi playeri, niin ehkä voit pohtia asiaa yhdessä jonkun luotettavan ihmisen, ystävän tai aikuisen kanssa?

Mitä tulee exääsi ja parhaaseen kaveriisi, voit yrittää jutella kaverillesi ja kertoa huolestasi. Muuten et oikein voi vaikuttaa heidän väliseen suhteeseen. Et myöskään ole vastuussa ystävästäsi, vaikka ymmärrän, että voit olla huolissasi hänestä. Jos haluat jutella tilanteesta, voit myös soittaa meille.

Vastaaja: Oona Turunen
Julkaistu: 21.9.2017
Pysyvä linkki tähän kysymykseen

Olen ollut tyttöystäväni kanssa parisuhteessa vuoden ja tämä on ensimmäinen kunnollinen parisuhteeni. Kumppanini vaikutt...aa upealta ja sellaiselta jonka kanssa haluaisin olla "aikuismaisessa parisuhteessa" vanhemmalla iällä. Mieltäni kuitenkin askarruttaa miltä parisuhde muiden ihmisten kanssa tuntuisi, ja seksi samaten. En oikein tiedä mitä tehdä.

Hei.

Kiitos kysymyksestäsi. Mukavaa kuulla, että olet löytänyt upean kumppanin.

Sinun ei tarvitse vielä tietää, kuinka pitkäksi ajaksi haluat sitoutua tähän parisuhteeseen. Vaikka on pitkässä ja ”aikuismaisessa” parisuhteessa, on silti ymmärrettävää ajatella miltä seksi tai parisuhde muiden ihmisten kanssa tuntuisi. Näissä ajatuksissa ei ole mitään pahaa tai väärää.

Voi olla hyvä puhua ääneen kumppanin kanssa, siinä tapauksessa jos omat ajatukset käyvät itseä häiritseviksi tai huomaa niiden vaikuttavan parisuhteeseen. Joskus voi esimerkiksi ehdottaa kumppanille, että suhteessa pidetään pientä taukoa tai otetaan hieman etäisyyttä, jos itselle tulee tarve pohtia omia tarpeita ja haluja.

Ihmisillä on myös avoimia suhteita tai eettisiä monisuhteita, joissa ihmissuhteessa olevilla voi olla useampia kumppaneita samanaikaisesti ja yhteisesti sovitusti. Oleellista on, että omista tunteistaan voi puhua avoimesti ja rehellisesti kumppanin/kumppaneiden kanssa. Lue lisää aiheesta täältä.

Ymmärrän viestistäsi, että teillä menee nyt kuitenkin hyvin kumppanisi kanssa, joten siitä on lupa nauttia.

Vastaaja: Oona Turunen
Julkaistu: 21.9.2017
Pysyvä linkki tähän kysymykseen

Onko silti sallittua seurustella ja harrastaa seksiä 17 vuotiaan pojan kanssa ja itse olen 15? Alettiin seurustelemaan y...li puolivuotta sitten, kun olin itse 14 ja hän 16...

Hei.

Kiitos kysymyksestäsi.

Tahdot tietää, rikkooko 17-vuotias kumppanisi lakia seurustellessa ja harrastaessa seksiä kanssasi ollessasi vielä 15-vuotias.

Suomessa suojaikäraja on 16-vuotta ja tämä on määritelty laissa. Sen mukaan aikuinen, joka harrastaa seksiä alle 16-vuotiaan kanssa syyllistyy seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Suojaikäraja nousee 18 vuoteen, jos vanhempi osapuoli on auktoriteettiasemassa nuoreen nähden, esimerkiksi opettaja, nuoriso-ohjaaja tai valmentaja.

Lakiin on kuitenkin kirjattu poikkeus, jonka mukaan rikoksena ei pidetä sellaisia seksisuhteita, joiden ”osapuolten iässä sekä henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa”. Vaikka suhteen toinen osapuoli olisi alle 16 ja toinen täysi-ikäinen (yli 18), seksiä ei pidetä rikoksena yllä mainituin perustein. Olennaista on se, että ikäero ei ole kovin suuri, ja että suhteen osapuolet ovat mukana vapaasta tahdosta ilman painostusta tai pakottamista.

Tämä koskee myös tässä tapauksessa ja silloinkin jos kumppanisi ehtii täysi-ikäistyä ennen kuin täytät itse 16-vuotta.

Lisää suojaikärajasta voit lukea halutessasi täältä.

Vastaaja: Ronja Ohra-aho ja Anna Kolster-Weckström
Julkaistu: 20.9.2017
Pysyvä linkki tähän kysymykseen

Minun tyttöystävääni stressaa ihan hirveästi kokoajan!!! Miten voisin auttaa häntä?...

Hei!

Kiitos kysymyksestäsi.

Haluaisit neuvoja siihen, mitä voisit tehdä, kun tyttöystäväsi stressaa. On ikävää, että kannat huolta tyttöystävästäsi, mutta todella hienoa, että haluat löytää keinon auttaa häntä.

Koska viestistäsi ei ilmene stressin syytä, kestoa tai tarkempaa kuvausta tilanteesta on vaikea antaa muuta kuin yleisiä neuvoja. Ihmiset reagoivat stressiin eri tavalla ja stressaantuvat myös eri tasolla eri asioista. Kumppanina voi kuunnella ja olla tukena ja auttaa selvittämään stressin aiheuttajaa. Ei ole tarkoituksenmukaista, että kumppani ottaisi vastuun toisen jaksamisesta ja stressitasosta.

Voisi olla hyvä jos tyttöystäväsi voisi puhua jonkun ammattilaisen, kuten kouluterveydenhoitajan tai -kuraattorin, kanssa mikäli stressi ei helpota, hänellä ei ole hyviä keinoja purkaa sitä tai se vaikuttaa negatiivisesti hänen arkeensa.

Tsemppiä jatkoon!

Vastaaja: Ronja Ohra-aho ja Anna Kolster-Weckström
Julkaistu: 20.9.2017
Pysyvä linkki tähän kysymykseen

Hei! Olen 12v tyttö, kutos luokalta. 1.Mulla olis kaksi kysymystä. Luokallani on yksi tosi söpö poika, minulla on o...llut ihastus häntä kohtaan jo kaksi vuotta. Nyt ihastuksen tunne on alkanut hiipua ja olen aika paljolti luovuttanut hänen suhteen, mutta tänään koulussa kun minä kävelin luokkaan, hän kiskoi hiuksiani kiusasi ja jopa näytti pientä kiinnostusta. Tämä päivä ei ole ollut ainoa päivä kun hän on tehnyt näin. Aina kun hän esittää pientäkin kiinostusta, näytän hänelle takaisin että minäkin olen kiinnostunut, mutta sitten hän taas leikkii kuin hän ei olisi juuri tehnyt mitään, ja kiertää minut hyvin kaukaa. Ja nyt alkaa vain tuntua että hän yrittää leikkiä tunteillani, mitä minun pitäisi tehdä että ihastukseni kohde kertoisi mitä hänen sekalaiset "tykkään sinusta, en tykkää" merkkin sä voisivat meinata 2. Minusta tuntuu että minua syrjitään luokalla kaikilta osin, esimerkiksi ystävälläni on Halloweenin yökylä bileeet, ja hän on kutsunut jokaisen meidän luokan tytö paitsi minut. Sekä luokkalaiset tytöt ovat alkaneet kiusaamaan ja huutamaan minulle tuosta edellä mainitusta hurmiosta, kaikki huutaa minulle että eikö minun olisi pitänyt arvata että hän ei tykkää minusta jo ensimmäisellä viikolla mitä minun pitäisi tehdä että pääsisin paremmin porukkaan luokallani Kiitos vastauksesta jo valmiiksi!

Hei.

Kiitos kysymyksestäsi. Pohdit, miten saisit selvyyden siitä, onko ihastuksesi kiinnostunut sinusta vai ei. Kertomasi perusteella on vaikea päätellä, onko poika kiinnostunut sinusta vai ei. Et myöskään kerro, millä tavoin olet osoittanut hänelle omaa kiinnostustasi. Ainoa tapa saada selvyys hänen tunteistaan, on kysyä asiasta suoraan. Voi olla, että poika on myös kiinnostunut sinusta, mutta sinun tavoin ei uskalla ilmaista tunteitaan, sillä ei ole varma, tykkäätkö sinä vai et. Voi myös olla, että hän ei ole kiinnostunut ja leikittelee sinun tunteillasi. Voit itse päättää, haluatko kertoa hänelle tunteistasi. Kerroit, että ihastuksen tunne on hiipunut ja olet luovuttamassa hänen suhteensa. Olisiko siis niin, että tiedustelemalla asiaa voit joko saada selville myös hänen olevan kiinnostunut sinusta tai selvän merkin siitä, että voit jatkaa eteenpäin?

Kerroit myös, että koet tulevasi syrjityksi ja kiusatuksi koulussa. Kenenkään ei tarvitse sietää kiusaamista ja koululla on velvollisuus puuttua kiusaamiseen. Voisitko kertoa asiasta kotona tai koulussa, esim. opettajalle, terveydenhoitajalle tai kuraattorille? He voivat myös auttaa sinua pohdinnoissasi, mitkä olisivat hyviä keinoja solmia ystävyyssuhteita ja päästä mukaan porukoihin.

Vastaaja: Minna Laine & Oona Turunen
Julkaistu: 15.9.2017
Pysyvä linkki tähän kysymykseen

Moi olen 14v poika js haluaisin auttaa "tyttöystävääni" koska hänellä on masennus ja viiltelee joskus :(... hän haluaa l...aitoksern koska hänen äitinsä ei välitä ja on koko ajan töissä. Ite asun eri puolella suomea ja haluaisin auttaa häntä mut en voi. Me jutellaan yleensä wapissa ja helpotan hänen oloaan selvästi :). Mut se ei riitä :(( jos voisitte auttaa häntä niin auttaisin jos voitte auttaa ja vastaa nopeesti niin kiitos :,)

Hei.

Kiitos kysymyksestäsi. Olet varmasti ”tyttöystävällesi” erittäin tärkeä tuki ja hän on onnekas, että olet hänen elämässään vaikka asutkin kauempana. Mutta kuten itsekin sanoit, kuulostaa siltä, että hän tarvitsee myös muuta apua.

Et maininnut viestissäsi siitä, oletko jutellut ”tyttöystäväsi” kanssa huolestasi suoraan. Kerroit, että hänellä on masennus, mutta epäselväksi jäi myös se, saako hän masennukseensa hoitoa. Mikäli et ole vielä jutellut huolesta ”tyttöystäväsi” kanssa, voisitko tehdä niin? Voisitte yhdessä miettiä, saisiko hän tukea tilanteeseensa esim. kouluterveydenhoitajalta tai -kuraattorilta, jotka voivat tarvittaessa myös ohjata hänet lääkärille ja hoidon piiriin.

Mainitsit tyttöystäväsi haluavan myös laitokseen, koska hänen äitinsä on poissa ja ei välitä. Mikäli sinulla on kova huoli ”tyttöystäväsi” tilanteesta ja hän ei hae itse apua, voit olla yhteydessä hänen kotipaikkakuntansa lastensuojeluun. Yhteystiedot löytyvät yleensä helposti googlettamalla ”lastensuojelu + kunnan nimi” (siis kunta, jossa tyttöystäväsi asuu). Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä. Myös tässä tapauksessa hänen ja perheensä tilannetta selvitetään ja huolehditaan tarvittavasti tuesta.

Muistathan, että et ole vastuussa ”tyttöystäväsi” hyvinvoinnista? Huolehdi siis myös siitä, että saat itsekin tukea auttaessasi häntä vaikeassa tilanteessa. Tarvittaessa voit soittaa esim. Poikien puhelimeen tai MLL:n lasten ja nuorten puhelimeen.

Vastaaja: Minna Laine & Oona Turunen
Julkaistu: 15.9.2017
Pysyvä linkki tähän kysymykseen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 49