Sexposta valmistuu seksuaalikasvatuksen ammattilaisia

Sexpo on järjestänyt seksuaalikasvatuskoulutusta ainoana koulutustahona Suomessa vuodesta 2014 alkaen.
17.11.2017 Ajankohtaista

Sexpo on järjestänyt seksuaalikasvatuskoulutusta ainoana koulutustahona Suomessa vuodesta 2014 alkaen. Seksuaalikasvatuskoulutuksesta on valmistunut kuluneen kolmen vuoden aikana kolmisenkymmentä seksuaalikasvattajaa, jotka toimivat esimerkiksi opetus- ja kasvatustehtävissä, järjestöissä sekä nuorisotyössä.

Tällä hetkellä koulutettujen seksuaalikasvattajien määrä on tarpeeseen nähden riittämätön. Erityisesti nuoret kaipaavat tietoa seksuaalisuudesta, ihmissuhteista ja seksistä tavalla, joka huomioi nuorten omat tarpeet ja moninaisuuden. Seksuaalikasvatuskoulutuksen pääkouluttaja, seksuaalikasvattaja (NACSES) Patricia Thesleff näkee tilanteen ongelmallisena.

”Seksuaalikasvatus on muun muassa ihmissuhde- ja tunnetaitojen opettelua, omien oikeuksien ja velvollisuuksien tunnistamista ja seksuaaliterveyden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämistä. Seksuaalikasvatusta annetaan ikätasoisesti, ja sen tulisi seurata ihmistä koko elämänkaaren ajan varhaiskasvatuksesta alkaen. Seksuaalikasvatuksen merkitystä ei kuitenkaan vielä systemaattisesti tunnisteta, ja sen määrässä ja laadussa on suuria alueellisia eroja”, Thesleff toteaa.

Seksuaalikasvatus on jälleen noussut julkiseen keskusteluun #MeToo -kampanjan seurauksena. Seksuaalikasvatuksessa opetellaan taitoja, joita omien ja muiden rajojen tunnistamisessa tarvitaan. Myös tunnetaidot ovat keskeinen osa seksuaalikasvatusta.

”Seksuaalikasvattaja tarjoaa välineitä käsitellä aiheita, joita lapset ja nuoret päivittäin kohtaavat, mutta joiden käsittelyyn heillä ei ole valmiuksia. Esimerkiksi seurusteluun, seksiin, pornoon tai omien ja muiden rajojen tunnistamiseen liittyvät teemat voivat jäädä käsittelemättä. Toisaalta on tärkeää, ettei seksuaalikasvatusta toteuteta pelkästään uhkakuvia maalaamalla, sillä seksuaalisuus on parhaimmillaan suuri voimavara ihmisen elämässä”,  Thesleff jatkaa.

Sexpon seksuaalikasvatuskoulutuksessa tutustutaan seksuaalikasvatuksen kannalta olennaiseen seksologiseen osaamiseen ja opetellaan, miten kohdataan erilaiset ja eri ikäiset ihmiset. Koulutuksessa karttunutta tietoa viedään harjoittelujaksolla lasten ja nuorten, vammaisten ja ikääntyneiden sekä vanhempien pariin. Koulutus on suunnattu kaikille, jotka tarvitsevat työssään seksuaalikasvatustaitoja.

Sexpon seuraava seksuaalikasvatuskoulutus alkaa tammikuussa 2018.

Lisätietoja koulutuksesta:

Kategoria: